Temmuz 2011 Mehmet ŞENTÜRK A- A+
A- A+

EDİLLEYİ ŞER’İYYE  (ŞER’İ DELİLLER)-2

          ASLÎ DELİLLER-1

           Aslî Delillerden olan Naklî Delilleri ana hatlarıyla açıklamaya çalışalım. Naklî delillerin başında hiç şüphesiz Kitap (Kur’an) gelir.

             1-KİTAP:

         Fıkıh Usûlü ilminde kitâb tabiri Kur'ân ile eş anlamlı dır. Kitâb: Lafız ve manasıylaPeygamberimize indirilmiş, mushaflarda yazılı, ondan tevatüren nakledilmiş, okunması ile ibadet edilen, be şerin benzerini getirmekten âciz kaldığı son ilahî kitaptır.

            Müslümanlar arasında, Kur'ân'ın, teşri' için birinci kaynak olduğunda ve bütün beşeriyet hakkında bir şer'î delil olduğunda bir ihtilâf bulunmamaktadır. Cenabı Hak Kur’anda

“Bu Kur'ân, insanları en doğruya götürür"( İsra – 9 ) "Allah'ın kitabına toptan sanlınız" (Ali İmran -103) buyurur. Rasulullah (sallallahu aleyhi ve selem) Efendimiz de"Allah'ın sözünün diğer sözlere üstünlüğü, Allah'ın yarattıklarına üstünlüğü gibidir" (Tirmizi- Fezailil Kuran) buyurmaktadır.

           Kur'ân-ı Kerîm, insan hayatının bütün safhaları için  kıyamet sabahına kadar bütün beşeriyetin ihtiyaçlarına cevap verecek hükümler koymuştur, Kur'ân-ı Kerîm de bulunan bu hükümleri aşağıdaki başlıklar altında toplayabiliriz:

          *  Kur’an-ı Kerim imanın kaynağıdır.Peygamber ve inananlar, ona Rabb'inden indirilene inandı. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı. "Peygamberleri arasından hiçbirini ayırdetmeyiz, işittik, itaat ettik, Rabbimiz! Affını dileriz, dönüş Sanadır" dediler”. (Bakara-285)

          *  Kur’an-ı Kerim ibadetlerin kaynağıdır.Namaz kılın, zekat verin, Peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin.”( Nur-56)

          * Kur’an-ı Kerim muamelatın kaynağıdır. “Hiç şüphesiz Allah size, emanetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah işitir ve görür”.(Nisa-58)

         *. Kur’an-ı Kerim ailenin kurulması, korunması, görev ve sorumluluklarıyla ilgili konuların kaynağıdır.

         * Kur’an-ı Kerim Hâkimle (Yönetenle) Mahkûm (yönetilenlerin)arasındaki ilişkilerin kaynağıdır ve bu ilişkileri 1-Adalet 2- Şûra (ortak akıl) 3- Maslahata yönelme 4- Dayanışma ve ayrdımlaşma 5- Toplumu kötü ve zararlılardan koruma gibi beş temel esasa dayandırır.

        * Kur’an-ı Kerim Devletlerarası ilişkileri düzenler. “Allah, din uğrunda sizinle savaşmayan, sizi yurdunuzdan çıkarmayan kimselere iyilik yapmanızı ve onlara karşı adil davranmanızı yasak kılmaz; doğrusu Allah adil olanları sever.” (Mümtahine-8)

       *. Kur’an-ı Kerim Müslümanlarla gayri Müslimler arsı ilişkileri düzenler.

       * Kur’an-ı Kerim cihadın hükümlerini, sözleşmeler, beytülmalin gelir kaynaklarını ve sarf edildiği yerleri açıklayan hükümler yer alır. Önümüzdeki sayıda da inşallah Naklî delillerin ikincisi olan Sünneti açıklamaya çalışalım.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr