BAŞYAZI - Hayatı Kur’an’la Yaşamak
Şubat 2020 Nureddin SOYAK A- A+
A- A+

BAŞYAZI - Hayatı Kur’an’la Yaşamak

Kur’an müminin hayat kitabıdır. Onu öğrenmek ibadet, okumak ibadet, ezberlemek ibadet, öğretmek ibadet, dinlemek ibadet, onunla hüküm vermek ibadet, onunla amel etmek de ibadettir. Kur’an mahza hayat kitabıdır. Hayat onunla gerçek hayat olur. Hayat onunla huzur bulur. Hayat onunla anlam kazanır. Hayat onunla ziynetlenir. Hayat onunla kıymetlenir. O, mümin hayatı için her şeydir. Onsuz hayat, ölü bir hayattır.

Rabbimiz: “Rahman, Kur’an’ı öğretti.” (Rahman, 1-2)

“Bu Kur’an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.” (Sad, 29) buyurmuştur.

Mümin, kitabını okuyacak, düşünecek, ibret alacak ve hayatına nakşedecek.

Bir adam, “Ey Allah’ın Resulü; Allah’a hangi amel daha sevimlidir?” diye sordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Yolculuğu bitince tekrar yola başlayan” buyurdu. “Yolculuğu bitince tekrar yola başlamak nedir diye sorulunca: “Kur’an’ı başından sonuna okur, bitince yeniden başlar.” buyurdu. (Tirmizi)

Mümin, Kur’an’la yol arkadaşı olacak, ondan asla ayrılmayacak. Onunla yatıp onunla kalkacak, onunla yürüyüp onunla gezecek, onunla oturup onunla kalkacak, onunla yiyip onunla içecek, onunla yaşayıp onunla ölecek.

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz: “Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’an’ın kalbi de Yasin’dir. Kim bu sureyi okursa, Cenab-ı Hak, bu okuması sebebiyle kendisine, Kur’an-ı Kerim’i on kere okumuş sevabı verir.” (Tirmizi) buyurdu.

“Kur’an’ın haram kıldığı şeyleri helal addeden kimse Kur’an’a inanmamıştır.” (Tirmizi)

Müminin imanını, ibadetlerini, ahlakını ve muamelelerini Kur’an belirlemelidir.

“Kim Kur’an’ı okur, ezberler, helal kıldığı şeyi helal kabul eder, haram kıldığı şeyi haram kabul ederse Allah, o kimseyi cennete koyar. Ayrıca hepsine cehennem şart olmuş bulunan ailesinden on kişiye şefaatçi kılınır.” (Tirmizi)

Kur’an’ı hayat kitabı yapabilenlerin dünyası da cennet olur, ahireti de cennet olur.

Akif’imiz ne güzel anlatmış:

“Lafzı muhkem, yalnız anlaşılan Kur’an’ın;

Çünkü kaydında değil, hiçbirimiz mananın.

Ya açar Nazmı celilin bakarız yaprağına

Yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına,

İnmemiştir hele Kur’an, bunu hakkıyla bilin;

Ne mezarlıkta okunmak, ne de fal bakmak için.”

 

“Şüphesiz ki bu Kur’an en doğru yola iletir. İyi davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için büyük bir mükâfat olduğunu müjdele.” (İsra, 9)

“Bu Kur’an da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.” (Enam, 155)

Kur’an, okunması emredilen bir kitaptır. (Neml, 92)

Kur’an’ı okumaktan maksat, onu anlamak, anlamaktan maksatsa gösterdiği yoldan giderek onun ahkâmına riayet edip Allah’a karşı gelmekten sakınmaktır.

“Şayet biz onu yabancı dilde okunan bir kitap olarak indirseydik, mutlaka şöyle diyeceklerdi: “Ayetlerin açık seçik anlaşılır olması gerekmez miydi? Arap’a yabancı dilde bir kitap, öyle mi? De ki: “O inananlar için bir rehber ve şifadır; inanmayanlara gelince onların kulaklarında bir sağırlık vardı, Kur’an onlara kapalıdır, (sanki) onlara uzaktan sesleniliyor.” (Fussilet, 44)

Kur’an hangi dilde indirilirse indirilsin anlamak istemeyenler bir bahane bulur. Yine Kur’an hangi dilde indirilirse indirilsin anlamak isteyenler onu muhakkak anlarlar ve gereği ile amel ederler.

Peygamber, “Ey Rabbim! Kavmim şu Kur’an’ı terk edilmiş bir şey haline getirdi” dedi. (Furkan, 30)

İnkârcılar, inatçılar, isyancılar, iflasçılar Kur’an’ı terk ettiler de ya Müslümanlara ne oluyor da Kur’an’ı terk ediyorlar. Kimileri hem şeklen hem manen terk ederken kimileri de manen terk etmektedirler. Hayatında Kur’an’dan izlerin bulunmaması, nasıl bir Müslümanlıktır? Hayatında Kur’an’dan izler taşıyanları görünce hemen tanırsınız, onlara bakınca Allah’ı hatırlarsınız.

Kur’an Allah tarafından indirilmiştir. Uydurulmuş bir kitap değildir. (Yunus, 37)

Kur’an; önceki kitapları doğrulayıcı, müminler için hidayet rehberi ve müjde vericidir. (Bakara, 97)

Kur’an ilahi kitapların hepsini doğrular. Müminler de önceki ilahi kitapların asıllarını tasdik ederler fakat Kur’an’la amel ederler. Çünkü önceki kitapların hükmü kaldırılmıştır.

Kur’an hikmet doludur. (Âl-i İmran, 58)

Kur’an’ın hikmetinden sual olunmaz. İlim ehli onun ayetlerindeki hikmeti anlamaya çalışır ve anladığını anlatır. Anlayamadığı yerde sükût eder, onun hikmetinden sual olunmaz. Ona teslim olunur.

Kur’an’da çelişki yoktur. (Nisa, 82)

Kur’an hiçbir eğrilik bulunmayan bir kitaptır. (Zümer, 28)

Kur’an müminler işin şifa ve rahmettir. (İsra, 82) Şifayı Kur’an’dan başka yerde arayanlar, asla şifa bulamazlar.

Kur’an müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. (Neml,3)

Kur’an kâfirler için mutlak bir pişmanlık sebebidir. (Hakka, 50)

Kur’an müminlerin imanını artırırken, çoğu kâfirlerin küfrünü, müşriklerin şirkini, münafıkların nifakını, fasıkların da fıskını artırır. Kur’an insanlık için bir imtihandır. Kazananlara ne mutlu.

Kur’an tüm insanlar için bir uyarıdır. (Enam, 19)

Kur’an cihan şümuldür. Ne bir kabileye, ne bir kavme, ne de bir beldeye gönderilmiştir.

Başka Kur’an getir veya değiştir. (Yunus, 15)

Süfli hayatı benimseyen insanlar için, fıtratlarına uysa da ulvi hayat zor ve yaşanılmaz gelir. İnkârcılar Rablerinin Kur’an’da teklif ettiği ulvi hayatı beğenmediler de başka Kur’an istediler. Bu gün Kur’an’dan işine geleni beğenip işine gelmeyeni beğenmeyenler, abdest alıp namazı kıldığı halde haramlardan vazgeçmeyenler nereye doğru gidiyorlar acaba?

Kur’an Allah’ın hidayet rehberi kitabıdır. (Zümer, 23)

Kur’an Allah’a karşı gelmekten sakındırmak için uyarıdır. (Taha, 113)

Kur’an insanları karanlıktan aydınlığa çıkarmak için gönderilmiştir. (İbrahim, 1)

Kur’an Allah’tan öğüt, kalplere şifa, inananlar için yol gösterici rehberdir. (Yunus 57)

Kur’an, akıl sahiplerinin düşünüp öğüt almaları için gönderilmiş ilahi bir bildiridir. (İbrahim, 52)

Kur’an Allah’ın nurudur. O nurdan isteyen herkes faydalanabilir. Kur’an’dan faydalanabilenler akıl sahipleridir. Kur’an’dan faydalanamayanlar akıllarını kullanamayanlardır. Yedi sülalesi Hıristiyan olduğu halde hidayete erenler olduğu gibi, yedi sülalesi Müslüman olduğu halde hidayetten nasibi olmayanlar da vardır.

Kur’an apaçık bir kitaptır. (Neml, 1)

Kur’an’ın ayetleri apaçıktır. (Hac,  55)

Kur’an öğüt alsınlar diye her türlü misalin verildiği kitaptır. (Zümer, 27)

Allah sivrisineği bile örnek vermekten çekinmez. (Bakara, 26)

“Eğer biz, Kur’an’ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller! Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz.” (Haşr, 21)

Kur’an’ın nüzulü karşısında dağın durumu parça parça olmaksa insanın tavrı ne olmalıdır?

Kur’an, büyük bir haberdir. (Sad, 67)

Kur’an, büyük mücadele kitabıdır. (Furkan, 52)

Kur’an, ataları uyarılmamış bir kavme gönderilmiştir. (Yasin, 5-6)

Kur’an’ı inkâr edenler mutlaka cezasını görecektir. (Fussilet, 41)

Allah’ın vahyinden daha büyük bir haber olabilir mi? Allah davasına hizmet iddiasında olanlar mücadelesini Kur’an’i hakikatlerle vermelidir. Mücadeleyi Kur’an’la verenler Allah davasına hizmet etmiş olurlar. Mücadeleye nefislerini bulaştırmazlarsa ilahi rızaya ererler.

Kur’an inanmayanlara kapalı ve anlaşılmaz gelir. (Fussilet, 44)

Kur’an düşünülüp öğüt alınması için kolaylaştırılmıştır. (Kamer, 32)

Kur’an hakkındaki bu hakikatleri bizzat Kur’an’dan öğrenen Müslüman nasıl olur da Kur’an’a kulak vermez, gönül vermez, Kur’an’ı hayat arkadaşı yapmaz? Kur’an’ı dünyada yol arkadaşı, hayat arkadaşı yapabilenler, ahirette Kur’an’ın müjdelediği hayata kavuşurlar ki o da esas hayat ve esaslı hayattır.

“Kitap konusunda anlaşmazlığa düşenler ise derin bir ayrılık içindedir.” (Bakara, 176)

“Kur’an öncekilerin ayrılığa düştüğü şeylerin çoğunu açıklayan bir kitaptır.” (Neml, 76)

Kur’an tefrikayı değil tevhidi, ayrılığı değil vahdeti, kitabı tartışmayı değil ona tâbî olmayı emrediyor.

Bilmediğin şeyin peşine düşme. (İsra, 36)

Bazı ukala ve cühela, Kur’an’ı yaşamak yerine, Kur’an’ı yaşantısına benzetmeye çalışmaktadır ki bu büyük bir sapmadır.

Rabbimiz cümlemizi muhafaza buyursun.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr